כידוע, הליכי פירוד ו/או גירושין, עשויים להימשך זמן לא קצר, כאשר במהלך הזמן עלול לבצע, מי מהצדדים, פעולות חד צדדיות אשר יהיה בהן כדי להשפיע על אכיפת פסק הדין, לכשיינתן.

לשם כך, קיימים מספר סעדים זמניים, לרבות סעד זמני מסוג עיקול, הקבוע בתקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר מטרתו למנוע מבעל דין אשר כנגדו מוגשת הבקשה, לעשות כל דיספוזיציה בנכס ו/או זכות ו/או כספים, הרשומים על שמו.

במרבית המקרים, בקשה למתן עיקול זמני מוגשת במעמד צד אחד, על מנת לא לאפשר לבעל הדין שכנגדו מבוקש הצו, לבצע דיספוזיציה עד לקבל החלטת ביהמ"ש.

סעיף 11 לחוק יחסי ממון קובע כדלקמן:
"עשה אחד מבני הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של בן הזוג השני על פי הסכם ממון או על פי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, ראשי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה…"

במ"א 4147/94 כחלוני ציון נ' כחלוני, הבהיר בית המשפט המחוזי את מטרתו של סעיף 11:
"מטרת הסעיף היא להקפיא מצב מסוים של נכסים, להם טוען המבקש כי הוא בעל זכות עכשווית או עתידית לבל יוברחו לפני שלב ביצוע האיזון, במקרה שקיימים ניסיונות לסיכול והברחת רכוש".

לעניין מידת החשש שיש להוכיח לביהמ"ש ובכדי להיכנס בגדרו של סעיף 11 לחוק יחסי ממון, הבהיר המלומד רוזן צבי בספרו יחסי ממון בין בני זוג בעמ' 32:"סע' 11 לחוק מקנה לבית המשפט את הכוח לנקוט אמצעים במהלך הנישואין לשמירת זכות והעתירה של בן זוג על פי הסכם ממון או על פי הסדר איזון משאבים…ההגנה שהוא מעניק לכל אחד מבני הזוג משתרעת גם על מקרים בהם קיים רק חשש סביר לסיכול הזכות".

בפסיקה נקבע לא אחת, כי יש לפרש את "החשש הסביר" בצורה רחבה, ללא צורך בהוכחת מעשים ספציפיים המעידים על ניסיון להברחת רכוש, ו"די בחשש העולה מנסיבות היחסים שבין הצדדים".

כעולה מהוראת תקנות 362 ו-374 לתקנות סדר הדין האזרחי, על בית המשפט הדן בבקשה למתן סעד של עיקול זמני, לתת דעתו למבחנים הבאים –
א. קיומה של עילת תביעה.
ב. קיומן של ראיות לכאורה לחשש סביר שאי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין.
ג. איזון אינטרסים – תוך שקילת שיקולים כלליים של מאזן הנוחות, תום הלב והמידתיות הראויה במתן הסעד המבוקש.

בנסיבות מתאימות, רק עם מתן הסעד המבוקש ניתן יהיה להגן כראוי על זכויות הצד המבקש ולהבטיח כי התכלית שבמתן הסעד הזמני – תקוים.

ככלל, סעד זמני, ובכלל זה בקשה צו עיקול זמני, לא יינתן אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית של המבקש את הצו וכן הפקדת ערבות צד ג', מספקת, להנחת דעתו של בית המשפט, לעניין זה יצוין כי בית המשפט רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו. כמו כן ובנוסף, בית המשפט רשאי לצוות על הפקדת עירבון כספי מטעם המבקש.

יצוין כי עיקול הבא להבטיח את תביעת מזונות, הינו עיקול מכוח תקנה 258יז' לתקנות סדר הדין האזרחי. היקפו של עיקול בתביעת מזונות נקבע לסכום המזונות הנדרש לחודש למשך 24 חודשים.