לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בסוגיה: האם יש לחייב אב בהשתתפות בגין עלות הדיור של ילדיו הקטינים במסגרת דמי המזונות, כאשר הילדים והאם מתגוררים בדירת מגורים שנרכשה ע”י האם מכספים השייכים לה, ללא נטילת הלוואת משכנתא ו/או כל הלוואה אחרת לצורך רכישת הדירה.

במקרה שלפנינו, חתמו האב והאם על הסכם גירושין, שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, במהלך שנת 2007.

בהסכם הגירושין הסדירו הצדדים את ענייני הממון ביניהם, ובנוסף, נקבע כי האב יעביר לידי האם מידי חודש דמי מזונות בעבור שני ילדיהם, וכן, תשלום עבור השתתפותו של האב בשכר הדירה אליה עברו האם ושני הילדים.

מספר חודשים לאחר מכן, רכשה האם דירת מגורים באמצעות הכספים שקיבלה בעת גירושיה וכספים נוספים שקיבלה ממכירת דירת אמה.

לאחר מעבר מגורי האם והילדים לדירת המגורים שרכשה האם, חדל האב מלהעביר לידי האם תשלום בעבור השתתפותו בשכר הדירה, וטען כי האם אינה נושאת בתשלום חודשי כלשהו כגון משכנתא בעבור המגורים בדירתה החדשה, ולכן, אינו מחויב לשלם את רכיב הדיור, כחלק ממזונות הילדים.

וכך, פתחה האם בהליכים משפטיים כנגד האב באמצעות הגשת תביעה בשל הפחתת דמי המזונות ע”י האב מהסיבות שפורטו לעיל ומסיבות נוספות. במועד הגשת התביעה היה בנם השני של הצדדים בן 13 שנים.

לאחר ניהול ההליך המשפטי, דחה בית המשפט לענייני משפחה את התביעה ופסק ע”פ ההלכות הידועות, לפיהן, כל עוד האם אינה משלמת בפועל שכר דירה או לחילופין, החזרי הלוואת משכנתא, אין מקום לחיוב האב בהשתתפות בשכר הדירה עבור הקטינים.