החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה נכנס לתוקפו ביום 17.07.16 ומטרתו בהתאם לסעיף 1, הינה: “לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.”

החוק נועד למעשה למען אותם צדדים לסכסוך, אשר מלכתחילה לא היו פונים להליך של הידברות בניהם, כגון מו”מ או גישור, מסיבות כאלו ואחרות, ואלו מקבלים הזדמנות לנסות ולפתור את הסכסוך הקיים בניהם באמצעות הליך ראשוני של הידברות.

אופן הגשת הבקשה וניהול ההליך ביחידת הסיוע, עשוי להשפיע ישירות על המשך ההליך, אם ביחידת הסיוע ואם בפני הערכאה המשפטית הנבחרת במועד מאוחר יותר, ולכן יש צורך בניהול נכון של הגשת הבקשה לערכאה השיפוטית הנבחרת וייעוץ של עורך דין, כאשר לפגישות המהו”ת (מלבד הראשונה) רצוי להגיע עם ייצוג של עורך דין לענייני משפחה אשר בקיא בתחום זה.

חשוב לציין כי החוק אינו פותר את בעיית מרוץ הסמכויות ואף מגביר בעיה זו, שכן היה ונפתח הליך ישוב סכסוך, החל ההליך המשפטי, כאמור בהוראות החוק.

בהתאם לחוק, אדם הרוצה להגיש תובענה באחד העניינים המנויים בחוק – ענייני משפחה, יגיש בקשה לישוב סכסוך לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לבחירתו.

לאחר הגשת הבקשה, יוזמנו הצדדים ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע פגישות מהו”ת – מידע, היכרות ותיאום, כאשר יכול ויתקיימו מספר פגישות קטן יותר, וזאת בהתאם להחלטת עובדי יחידת הסיוע ולרצונם של הצדדים.

חשוב מאוד לציין כי דינה של הזמנה לפגישת מהו”ת, דינה כדין הזמנה לדיון בבית המשפט ולצידה החובה להתייצב.

בהתאם לחוק, כל פגישות המהו”ת יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, כאשר יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה, פעם אחת, ב-15 ימים, דהיינו, ההליך ביחידת הסיוע אמור להסתיים בתוך חודשיים ימים לכל היותר.

בכל אותה תקופה חל עיכוב הליכים ולא ניתן להגיש תביעה כלשהי לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

יחד עם זאת, בתקופת עיכוב ההליכים וקיום פגישות המהו”ת, ניתן להגיש בקשות לסעדים זמניים, אשר מטרתם לשמור על הקיים, לרבות, בקשות בעניין מזונות קטינים, הסדרי ראיה, עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

הבקשות למתן סעד זמני יוגשו לערכאה משפטית, כאשר אין בדיון בסעד כדי לקבוע את הסמכות לדון בתובענה, היה ותוגש.

היה והצדדים יגיעו להסכם במהלך ההליך ביחידת הסיוע, רשאית הערכאה השיפוטית ליתן תוקף של פסק דין להסכמותיהם.

היה והצדדים לא יגיעו לכדי הסכמות עד לתום ההליך ביחידת הסיוע, יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך חלופי ליישוב הסכסוך.

כמו כן, היה והצדדים לא יגיעו להסדר מוסכם בהליך ליישוב סכסוך בהסכמה, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך, להגיש בתוך 15 ימים, תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין לפי דין. לא הגיש הצד האמור תובענה כאמור או שהגיש תובענה כאמור רק לגבי חלק מהעניינים שבסכסוך המשפחתי, רשאי הצד האחר להגיש לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין לפי דין, תובענה בעניין של סכסוך משפחתי שלגביו לא הוגשה תובענה כאמור.