חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 (להלן: “חוק הכשרות המשפטית”), קובע כי בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס: לקטין; לפסולי-דין; לאדם אשר אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו; לאדם שאין אפשרות לזהותו; לעובר.מי יכול לשמש כאפוטרופוס והשיקולים למינויו

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו, או בידי היועץ המשפטי לממשלה.

חוק הכשרות המשפטית קובע כי אחד מאלה יכול להתמנות אפוטרופוס: יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי, ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה.

בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי.

לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

במינוי אפוטרופוס לקטין, ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין (אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה), אלא אם כן מצא כי בנסיבות העניין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו.

לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך.

בית המשפט רשאי אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד; משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסים במשותף או לחלקם ביניהם.

תפקידי האפוטרופוס
אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו, והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים המחויבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין, חייב לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט.

האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו. בחלק מהפעולות אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישרן מראש.

במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.

בענייני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בענייני אפוטרופסות שנקבעו על-ידי בית המשפט.

בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו של האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או של צד מעונין ואף מיזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו. כמו כן, רשאי בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.

האפוטרופוס הוא שאחראי לנזק שגרם לחסוי או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת החסוי. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

הוצאות ושכר האפוטרופוס
ההוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא במסגרת מילוי תפקידו חלות על החסוי, והאפוטרופוס רשאי להחזירן לעצמו מנכסי החסוי.

בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות העניין. שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על החסוי ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי החסוי.

אין במינוי אדם כאפוטרופוס כדי לחייבו במזונותיו של החסוי.

סיום תפקידו
בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

האפוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו. ההתפטרות אינה תופסת אלא אם נתקבל אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות.

אפוטרופסות על פסול דין פוקעת עם ביטול פסילותו על ידי בית המשפט.

על מי שאינו קטין או פסול דין, פוקעת האפוטרופסות אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה. פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על-ידי בית המשפט.

אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במות החסוי.

בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות, חייב האפוטרופוס, ובמותו חייבים יורשיו, למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט את נכסי החסוי הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה. בית המשפט רשאי להורות שהאפוטרופוס יהא חייב ומוסמך לסיים פעולות שבית המשפט קבע, במידה שהדבר דרוש לטובת החסוי, רכושו או עזבונו.